Конкурентноспособност“Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-3.001-0413 „ Създаване на предпоставки за устойчив растеж в „ЛАНДМАРК“ ООД чрез инвестиции за подобряване на енергийната ефективност и производствения капацитет“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛАНДМАРК ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.”

 

 

 


Информация за сключени Договори по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ТММ-02-21/18.02.2011 г.

ЛАНДМАРК ООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ТММ-02-21/18.02.2011 г. на основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, проведе процедура и определи изпълнители фирмите „Сивар” ООД и “Кад Пойнт” ЕООД, чрез открит избор.

 

“Тези документи са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „ЛАНДМАРК” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”